چهارچوب مدرن

این چهارچوب هم برای سری چوب های طبیعی ( T-NW ) و هم برای سری روکش های طبیعی (TNV) استفاده می شود، همچنین این نوع چهارچوب در ۲ گروه ورودی و اتاقی قابل تولیدی می باشد.
به طور معمول چهارچوب دربهای اتاقی ضخامت کمتر و چهارچوب دربهای ورودی ضخامت بیشتری دارند.