انواع مدل های آشپزخانه

ضعیفمتوسطنسبتا خوبخوبعالی ( تعداد امتیاز ثبت شده : 7 ) Loading...

در طراحی فضاي آشپزخانه

معماران به شکلهاي مختلف و طرح هاي مختلف آشپزخانه را چیدمان و طراحی می کنند .در واقع با توجه به مساحت و زیر بناي خانه و هزینههاي کارفرما و مسایل دیگراین نوع طراحی فضاها تغییر می کند و هرکدام مزیتها و مشکلاتی هم دارند. حال در زیر انواعی از آشپزخانه ها، که رایج هستند را ذکر می کنیم.

1 –آشپزخانه با یک ردیف کابینت:

درطراحی این مدل آشپزخانه سینک و گاز و یخچال در یک سمت قرارمیگیرد ومثلث کارتشکیل نمیشود.برای خانه های کوچک استفاده میشود که فضای محدودی دارند.

مزایای این آشپزخانه ها این است که فضای بسیار زیادی از آشپزخانه به صورت مربع یا مستطیل درجلوی کابینتها خالی است که درمساحتهای بزرگتر میتواندمیز غذاخوری قرار گیرد.معایب این آشپزخانه ها نداشتن فضای زیاد پیشخوان به خاطر قرارگرقتن تمام وسایل در یک سمت است.

2 –آشپزخانه با دو ردیف کابینت:

دراین گونه آشپزخانه ها فضای آزاد آشپزخانه کاهش یافته.حسن این مدل آشپزخانه در تعداد زیاد کابینتها است و عیب آن، فاصله بین دو ردیف کابینت است که باید طوری باشدکه برای بازکردن درکابینتها و … فضای کافی وجود داشه باشد.

3-شکل L آشپزخانه:

این آشپزخانه ها ازیک طرف کاملا به فضایی مانند نشیمن بازمیشود.این مدل فضای چندانی احتیاج ندارد ، زیرادرگوشه خانه قرارمیگیرد.

مزایای آن دراین است که میزنهارخوری میتوانددرآشپزخانه قرارگیرد وعیب آن نزدیکی سینک وگاز ویخچال است که با افزایش میزان کابینتها این اشکال رفع میشود.

4-شکل U آشپزخانه:

دراین نوع طراحی همه اجزاي آشپزخانه روي ردیف”یو” انگلیسی قرار دارد. از ویژگی هاي مثبت این نوع طراحی فضاي زیاد پیشخوان است که می شود از آن بعنوان میز غذا خوری هم استفاده کرد و از نکات منفی این نوع طراحی این است که محل ورود و خروج از یک طرف محدود است.

5 –آشپزخانه جزیره اي:

این مدل طراحی در واقع ترکیبی از آشپزخانه “ال” و”یو” می باشد که پیشخوان و یا گاز در وسط فضاي آشپزخانه تعبیه می شود.و در طراحی آن دقت نظر و ظرافت خاصی باید انجام شود.


نتایج نظر سنجی :

از ﻧﻈﺮ ﻓﺮم ﮐﺎﺑﯿنت هاي آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮم ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ  ال ﺷﮑﻞ 33 % و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﺮم ﯾﮏ ﺧﻂ کاﺑﯿﻨﺖ18 % ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ  اﯾﻨﮑﻪ از 18% زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻂ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ دارﻧﺪ 50 % آﻧﻬﺎ از  ﻓﺮم ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ راﺿﯽ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ و در ﺟﻮاب ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪي ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ و ﮐﻢ را ﭘﺎﺳﺦ داده اﻧﺪ.و ﺗﻨﻬﺎ12/5 %ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪي ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ و 37.5 % ﻫﻢ  ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ .

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ:

ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ ﮐﺎﺑﯿﻨت ها و ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ در فرم یک خط کابینت ، ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ و زﯾﺎد ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاي  ﺑﺎﻧﻮ ﺧﺎﻧﻪ  ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ  دارد و در زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوزه ﮐﻪ ﻇﺮوف و وﺳﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ زﯾﺎد ﺷﺪه ، جای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻗﺮار دادن آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻨﻈﺮﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻧﻮي ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﺮم ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ و زﯾﺎد و ﮐﻢ ﺑﻮدن آن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داري دارد.

انواع مدل های آشپزخانه ( نظر سنجی)

انواع مدل های آشپزخانه ( نظر سنجی)

دیگر مقالات

جستجو


محصولات اشنیز

فرم نظر سنجی


کدام یک از محصولات اشنیز جذابیت بیشتری برای شما داشت؟

View Results

مشترک خبرنامه شوید


ورود کاربران